Kumpulan permohonan (Qi Qiu)

*Permohonan cara membaca paritta DBZ untuk orang tua:*

Qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ mǒu mǒu mǒu zhù niàn dàbēi zhòu gěi fùqīn mǒu mǒu mǒu. Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu fùqīn mǒu mǒu mǒu shēntǐ jiànkāng, xiāo zāi jiěnán.

Gan En Na Mo Da Ci Da Bei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Ling Gan Guan Shi Yin Pu Sa Mo He Sa menjadi saksi saya XXX saya ingin membantu membacakan Qian Shou Qian Yan Wu Ai Da Bei Xin Duo Luo Ni kepada orang tua saya XXX. Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi Papa XXX dengan kesehatan, terhindar dari bencana.

祈求观世音菩萨见证我某某某助念大悲咒给父亲某某某。祈求观世音菩萨保佑父亲某某某身体健康,消灾解难。

Paling baik adalah membakar XFZ dan berikrar untuk Fang Sheng.

Kalau kesehatan diri sendiri tidak baik. Boleh membakar XFZ Cadangan untuk penagih hutang karma orang tua dan ikrar Fang Sheng.


*Cara memohonnya untuk memberikan XFZ cadangan untuk orang lain:*

Qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ mǒu mǒu mǒu jiéyuán jǐ zhāng xiǎo fángzi gěi mǒu mǒu mǒu de yāo jīng zhě. Qíqiú guānshìyīn púsà cíbēi wǒ nénglì yǒuxiàn, qítā de xiǎo fángzi xiàng tā běnrén de yāo. Gèrén de yè gèrén bèi.

Gan En Na Mo Da Ci Da Bei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Ling Gan Guan Shi Yin Pu Sa Mo He Sa menjadi saksi saya XXX memberikan (XX) lembar Jie Yuan XFZ ini untuk penagih hutang karma YYY. Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa berwelas asih kepada saya, karena kekuatan saya terbatas, sisa hutang karma biar dia yang menanggungnya. Sisa hutang karma masing-masing ditanggung masing-masing.

祈求观世音菩萨见证我某某某结缘几张小房子给某某某的要经者。祈求观世音菩萨慈悲我能力有限,其它的小房子向他本人的要。个人的业个人背。


*Cara permohonan untuk ikrar Fang Sheng untuk orang lain*

Qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ mǒu mǒu mǒu xǔyuàn wéi fùqīn mǒu mǒu mǒu fàngshēng duōshǎo tiáo yú. Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu mǒu mǒu mǒu huàjiě yuān jié, xiāochú yèzhàng. Gèrén de yè gèrén bèi.

Gan En Na Mo Da Ci Da Bei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Ling Gan Guan Shi Yin Pu Sa Mo He Sa menjadi saksi saya XXX berikrar demi papa saya YYY berapa ekor ikan. Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi YYY Hua Jie Yuan Jie, mengikis karma buruknya. Hutang karma masing-masing ditanggung masing-masing.

祈求观世音菩萨见证我某某某许愿为父亲某某某放生多少条鱼。祈求观世音菩萨保佑某某某化解冤结,消除业障。个人的业个人背。


*Cara permohonan kalau lupa tulis nama pembaca di XFZ*

Walaupun kualitas XFZ sx akan ada dampaknya, tetapi masih bisa bilang ke Guan Shi Yin Pu Sa

“qíqiú guānshìyīn púsà cíbēi yuánliàng wǒ mǒu mǒu mǒu jiāng suǒ niàn de xiǎo fángzi yīnwèi shūhū méiyǒu xiě dào niàn sòng zhě míngzì, qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ xiànzài xiě shàng míngzì, qíqiú bǎoyòu suǒ niàn de xiǎo fángzi de zhìliàng cúnchú néngliàng yǒuxiào.”

Memohon kepada Welas Asih Guan Shi Yin Pu Sa memaafkan saya XXX karena saya telah membaca XFZ tapi kurang berhati-hati sehingga tidak menuliskan nama pembacanya, Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa menjadi saksi saya, saya ingin menuliskan nama, memohon perlindungan agar kualitas XFZ yang tersimpan bisa ada hasilnya.

虽然小房子质量可能会有影响,但还是可以跟观世音菩萨说一下,“祈求观世音菩萨慈悲原谅我某某某将所念的小房子因为疏忽没有写到念诵者名字,祈求观世音菩萨见证我现在写上名字,祈求保佑所念的小房子的质量存储能量有效”。


*Cara Permohonan Agar bisa Hafal Paritta Da Bei Zhou*

Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ bāngzhù wǒ mǒu mǒu mǒu kāi zhìhuì, bāngzhù wǒ bèi qǐ dàbēi zhòu, ràng wǒ kěyǐ suíshí suídì kěyǐ niànjīng. Wǒ yào zhēngqǔ shíjiān hǎohǎo niànjīng, zuò gōngdé, hǎohǎo gēnzhe guānshìyīn púsà hé shīfu xiū xīn xiūxíng, hóngyáng guānshìyīn púsà xīnlíng fǎmén, jiù dù zhòngshēng

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi dan membantu saya XXX membuka kebijaksanaan, membantu saya untuk bisa menghafal Da Bei Zhou, agar saya bisa membaca paritta kapan dan dimana saja. Saya ingin meluangkan waktu untuk bisa membaca paritta, melakukan perbuatan pahala, melatih hati dan diri untuk mengikuti Guan Shi Yin Pu Sa dan Shifu, menyebarkan Dharma Guan Shi Yin Pu Sa XLFM, Jiu Du Zhong Sheng.

*祈求观世音菩萨保佑我帮助我某某某开智慧,帮助我背起大悲咒,让我可以随时随地可以念经。我要争取时间好好念经、做功德、好好跟着观世音菩萨和师父修心修行,弘扬观世音菩萨心灵法门,救度众生。*


*Permohonan ke Pu Sa mewakili orang melepaskan makhluk hidup*

Bilang ke Pu Sa

Bahwa uang ini diberikan kepada YYY, Saya XXX menggunakan uang ini untuk melepaskan berapa ekor ikan, berharap dengan dia melepaskan ikan bisa mengikis karma buruknya. Sisa hutang karma ditanggung masing-masing.

jiāng duōshǎo qián gěi mǒu mǒu mǒu, mǒu mǒu mǒu yòng zhèxiē qián fàngshēng duōshǎo tiáo yú, xīwàng tā fàngshēng kěyǐ xiāochú tā zìjǐ de yèzhàng. Gèrén de yè gèrén bèi

跟菩萨说将多少钱给某某某,某某某用这些钱放生多少条鱼,希望他放生可以消除他自己的业障。个人的业个人背


*Cara Permohonan Jika Ada Orang Lain Yang Bantu Menitikkan XFZ*

(Dalam kondisi sakit dan harus dirawat di rumah sakit)

Sx bisa terlebih dahulu menulis nama pembaca dan penerima, jika benar-benae tidak ada jalan keluar lainnya, sx bisa minta tolong ke orang lain untuk bantu titikin XFZ.

Orang yang bantuin sx titikin XFZ, bisa terlebih dahulu bilang kepada Pu Sa seperti ini

“qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ mǒu mǒu mǒu bāngmáng mǒu mǒu mǒu jiāng tāsuǒ niàn sòng hǎo de xiǎo fángzi fójiào jīng wén zǔhé de hóng diǎn zài tā yǐjīng tiánxiě hǎo de xiǎo fángzi shàng. Gèrén de yè gèrén bèi.”

“Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa menjadi saksi saya XXX, saya membantu YYY yang sudah selesai YYY baca kumpulan paritta gabungan XFZ di atas kertas XFZ yang sudah dia tulis namanya. Karma ditanggung masing-masing.”

祈求观世音菩萨见证我某某某帮忙某某某将他所念诵好的小房子佛教经文组合的红点在他已经填写好的小房子上。个人的业个人背。

Selama di rumah sakit, sx bisa terlebih dahulu bilang kepada Guan Shi Yin Pu Sa, setiap kali sx selesai baca, sx boleh lihat ke atas langit, di dalam hati sambil memberitahu kepada Pu Sa, bahwa akan ada XXX yang menggantikan sx untuk menitikkan XFZ.

Paling baik, di bagian akhir sx bilang ke Pu Sa, karma ditanggung masing-masing.

佛友可以填写好所有的名字,真的没办法就请别的佛友帮忙点小房子。帮忙点的师兄可以跟观世音菩萨说一下,祈求观世音菩萨见证我某某某帮忙某某某将他所念诵好的小房子佛教经文组合的红点在他已经填写好的小房子上。个人的业个人背。

佛友自己也可以在去医院的时候跟观世音菩萨说一下。然后每一次念好要佛友帮忙就看着天空再心里跟观世音菩萨禀告一下,将会由某某某代点小房子的红点。最好可以补上一句个人的业个人背


Jika tidak ada cara lain lagi, boleh membaca Li Fo dalam posisi duduk di ranjang.

Sebelum membaca boleh memohon

*Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang welas asih memaafkan saya XXX karena sakit dan harus berada di dalam kamar, membaca paritta dalam posisi duduk maupun berbaring*

Qíqiú guānshìyīn púsà cíbēi yuánliàng wǒ mǒu mǒu mǒu yīnwèi jiànkāng zhuàngkuàng zài fángjiān lǐ, zuò zài chuáng biān hé tǎng zài chuángshàng niànjīng

祈求观世音菩萨慈悲原谅我某某某因为健康状况在房间里,坐在床边和躺在床上念经


*Permohonan jika merasa diri sendiri sudah memikul karma, boleh bilang kepada Pu Sa:*

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi saya XXX untuk menambah kekuatan dan kesehatan, agar YYY menanggung sendiri karmanya. Setelah itu bisa menceritakan sendiri kejadiannya seperti apa kepada Pu Sa.

qiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ mǒu mǒu mǒu zēngqiáng gōnglì shēntǐ jiànkāng, ràng mǒu mǒu mǒu zìjǐ de yè zìjǐ bèi.

求观世音菩萨保佑我某某某增强功力身体健康,让某某某自己的业自己背。

Kemudian, sx bisa memohon kepada Pu Sa:

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa agar YYY bisa menjalin jodoh Buddha dengan Guan Shi Yin Pu Sa, belajar Dharma membaca paritta dengan baik, bertobat dan mengikis karma buruk.

qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu mǒu mǒu mǒu kěyǐ yǔ guānshìyīn púsà jiē shàng fú yuán, hǎo hào xué fú niànjīng, hǎohǎo chànhuǐ hé xiāochú yèzhàng.

祈求观世音菩萨保佑某某某可以与观世音菩萨接上佛缘,好好学佛念经,好好忏悔和消除业障。


*Jika dalam keadaan tidak tahu apakah telah menggunakan pahala diri sendiri.*

Maka cara yang paling aman adalah boleh bilang permohonan:

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa menjadi saksi saya, pahala yang tersisa dari Fahui ini, berapa Persen diberikan kepada YYY. Memohon perlindungan Guan Shi Yin Pu Sa…..

qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ jiāng mǒu yī chǎng fǎ huì suǒ shèng xià de gōngdé de duōshǎo%zhuǎn gěi mǒu mǒu mǒu. Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu……..

祈求观世音菩萨见证我将某一场法会所剩下的功德的多少%转给某某某。祈求观世音菩萨保佑……..


*Acara Seminar Dharma 7 Desember 2019, Melbourne, Australia*

Permohonan setiap kali melakukan Dharma Dana bisa memohon:

“Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa bisa menanam bibit Buddha di dalam pikiran Umat ini, berharap disaat mereka menemukan kesulitan, mereka bisa terpikirkan Ajaran Dharma.”

Qíqiú guānshìyīn púsà nénggòu zài zhèxiē fú yǒu de yìshí lǐ zhǒng xià fú de zhǒngzǐ, xīwàng dāng tāmen yǒu kùnnán de shíhòu néng xiǎngqǐ fófǎ

祈求观世音菩萨能够在这些佛友的意识里种下佛的种子,希望当他们有困难的时候能想起佛法


*Permohonan XFZ diberikan untuk orang lain*

Sedikit banyak pasti akan menanggung karma. Mana ada tidak berkorban ketika menolong orang lain, asalkan pengorbanan yang kita lakukan bisa memohon kepada Pu Sa untuk membantu kita menghilangkannya.

Kemudian, memberikan XFZ Cadangan kepada orang lain adalah salah satu cara untuk berdana Dhaema, menggunakan XFZ untuk menyebrangkan arwah juga termasuk kemurahan hati.

Bisa memohon kepada Pu Sa:

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa menjadi saksi saya, Saya XXX Jie Yuan sepaket XFZ untuk YYY. Saya masih bertubuh manusia, kemampuan saya terbatas, sisa XFZ dibutuhkan boleh minta ke orangnya langsung, sisa hutang karma ditanggung masing-masing.

Qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ mǒu mǒu mǒu jiéyuán yī bō duōshǎo zhāng xiǎo fángzi gěi mǒu mǒu mǒu. Wǒ fán rénròu tāi nénglì yǒuxiàn, qítā de xiǎo fángzi xiàng tā běnrén yào, gèrén de yè gèrén bèi.

祈求观世音菩萨见证我某某某结缘一拨多少张小房子给某某某。我凡人肉胎能力有限,其它的小房子向他本人要,个人的业个人背。


*Permohonan membaca Paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk papa*

Qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng wǒ mǒu mǒu mǒu tì fùqīn mǒu mǒu mǒu niàn jǐ biàn lǐfó dà chànhuǐ wén. Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu mǒu mǒu mǒu chànhuǐ hé xiāochú tā de yèzhàng. Gèrén de yè gèrén bèi.

*Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa menjadi saksi saya, Saya XXX mewakili Papa saya YYY membaca beberapa kali paritta Li Fo Da Chan Hui Wen.*

*Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi YYY untuk bertibat dan mengikis karma buruknya. Karma ditanggung masing-masing.*

祈求观世音菩萨见证我某某某替父亲某某某念几遍礼佛大忏悔文。祈求观世音菩萨保佑某某某忏悔和消除他的业障。个人的业个人背。

*Hal yang harus diperhatikan:*

Ketika membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen jangan membayangkan Papa, sx baca saja seperti baca buku sampai habis.

Sebenarnya jika sakit, paling baik masih XFZ.

Gan en 🙏🏻

祈求观世音菩萨见证我某某某替父亲某某某念几遍礼佛大忏悔文。祈求观世音菩萨保佑某某某忏悔和消除他的业障。个人的业个人背。

就是念礼佛的时候不要想着父亲,就像读书一样读完就好。

其实真的生病了,还是最好有小房子


*Hong Fa:*

“Hari ini saya Du dia, berharap dia bisa menjalin jodoh Buddha dengan Guan Shi Yin Pu Sa, lebih cepat belajar Dharma dan membaca paritta, dia sendiri yang akan mengikis karmanya sendiri.”

wǒ jīntiān dù tā, xīwàng tā kěyǐ yǔ guānshìyīn púsà jiē shàng fú yuán, zǎorì xué fú niànjīng, zìjǐ xiāochú zìjǐ de yèzhàng

*“我今天度他,希望他可以与观世音菩萨接上佛缘,早日学佛念经,自己消除自己的业障”。*
*Pada saat Fang Sheng:*

“Hari ini saya memberikan XXX melepaskan berapa ekor ikan, Mohon Guan Shi Yin Pu Sa melindungi XXX agar kesehatannya baik (Atau permohonan lainnya). Hari ini sebisa mungkin berbakti, memberikan Mama sedikit pelepasan makhluk hidup ini, berharap Mama bisa tercerahkan, karma dia biar dia yang mengikisnya sendiri.

“wǒ jīntiān gěi mǒu mǒu mǒu fàng duōshǎo tiáo yú, qǐng guānshìyīn púsà bǎoyòu mǒu mǒu mǒu nénggòu shēntǐ hǎo (huòzhě rènhé qíqiú). Wǒ jīntiān jìn xiào, jiù gěi māmā fàng zhè diǎn shēng, xīwàng māmā nénggòu kāi wù, zìjǐ xiāo diào zìjǐ de yèzhàng”

*“我今天给某某某放多少条鱼,请观世音菩萨保佑某某某能够身体好(或者任何祈求)。我今天尽孝,就给妈妈放这点生,希望妈妈能够开悟,自己消掉自己的业障”*
Pada saat memberikan XFZ ke orang lain:

“Saya membantu YYY membaca, berharap dia …. , saya memberikan YYY membaca berapa lembar.”

“wǒ shì bāng mǒu mǒu mǒu niàn, xīwàng tā zěnme yàng, wǒ gěi mǒu mǒu mǒu niàn duōshǎo zhāng.”

*“我是帮某某某念,希望他怎么样,我给某某某念多少张。”*


Boleh coba untuk berikrar dengan cara ini untuk suami, misalnya:

Berikrar 108x Xin Jing untuk suami, setiap hari setidaknya 7x sampai selesai, lalu berikrar kembali.

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi Shan Nan XXX membuka kebijaksanaannya, bisa lebih cepat belajar Dharma dan membaca paritta.

Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu shànnán mǒu mǒu mǒu kāi zhìhuì, kěyǐ zǎorì xué fú niànjīng

祈求观世音菩萨保佑善男某某某开智慧,可以早日学佛念经。
JJZ:
Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa memberkati Saya XXX dan Suami saya XXX mengikis jodoh buruk dan menjaga jodoh baik.

Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ mǒu mǒu mǒu hé wǒ xiānshēng mǒu mǒu mǒu xiāochú è yuán, bǎoliú shàn yuán.

祈求观世音菩萨保佑我某某某和我先生某某某消除恶缘,保留善缘。

可以尝试许愿的方式念心经给先生。例如:

许愿108遍心经给先生,每天念最少7遍直到完成,再重新许

祈求观世音菩萨保佑善男某某某开智慧,可以早日学佛念经。

念解结咒:
祈求观世音菩萨保佑我某某某和我先生某某某消除恶缘,保留善缘。


*Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi agar rumah tenang, sinar Buddha menyinari, memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi rumah, agar aura yang tidak baik di dalam rumah bisa cepat pergi.*

*Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu jiāzhái ānníng, fóguāng pǔzhào, qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu jiālǐ bù hǎo de qì chǎng zǎodiǎn líkāi*

祈求观世音菩萨保佑家宅安宁,佛光普照,祈求观世音菩萨保佑家里不好的气场早点离开
如果比市场价格低到您觉得是捡到便宜货了,那就真的要想想这屋子发生什么事了? 如果真的买到刚有人去世的屋子,那就先念小房子给房子的要经者。如果住进去后念了很多小房子还是不顺,如果情况允许就真的要考虑搬家。如果情况不允许就尽快设佛台,24小时播放大悲咒,贴大悲咒字画和经常念小房子给房子的要经者,希望尽快可以改善家里的气场。如果真的倒霉就每天早上上香时烧大香(檀香木),祈求观世音菩萨保佑家宅安宁,佛光普照,祈求观世音菩萨保佑家里不好的气场早点离开。


*”Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi anak saya YYY, bisa mengikuti Guan Shi Yin Pu Sa untuk terus melatih diri, anak bisa mendapatkan akhir yang baik, jangan terus berada di dunia manusia lagi.”*
*Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu háizi mǒu mǒu mǒu kěyǐ gēnzhe guānshìyīn púsà jìxù xiūxíng, hái zǐ kěyǐ dédào shànzhōng, bùyào zài liúliàn rénjiānle.*

*祈求观世音菩萨保佑孩子某某某可以跟着观世音菩萨继续修行,孩子可以得到善终,不要再留恋人间了。*

Gan En 🙏🏻

真的很抱歉听到您孩子离开了人间。孩子这么小就离开,也是他完成他的任务的方法之一。师父曾经开示过孩子出世没几岁就离开人间,他就是来还命,他完成工作后就得离开,这就是因果。希望您不要再伤心难过了。如果您还是觉得很亏欠孩子,请您尽快调整好心情,好好学佛念经,多一点累积功德,让自己越来越好。这样孩子也会很安慰。这也是您可以帮助孩子解脱的方法之一。

现在您可以再为孩子尽心就是争取时间好好用心多念小房子给孩子,帮助他可以超度到更好的地方。

我们相信您知道在心灵法门用小房子超度亡人到比较高的道比比皆是,不用花钱,只要花时间,自己亲力亲为的念小房子还可以保证质量,自己又比较安心。

请原谅我们不方便评论任何超度方式,您自己决定。即使真的要去请庙超度,我们会建议您还是最好也许愿多少张小房子给孩子,尽快完成。

另外,请您明白不要再留下孩子的任何东西了,让孩子可以安心离开,要不然原本可以去比较好的地方,但人间的家人一直想他,他万一不走留在人间怎么办?

许愿念诵小房子给孩子时和每一次烧送小房子可以特别祈求观世音菩萨保佑孩子某某某可以跟着观世音菩萨继续修行,孩子可以得到善终,不要再留恋人间了。

愿孩子可以在您的帮助下可以得到解脱。感恩


*Permohonan sebelum transfusi darah*

Kalau memang tidak ada cara lain dan menyangkut nyawa seseorang, walaupun menerima transfusi darah orang lain tidak baik, tapi masih bisa mengandalkan pembacaan paritta untuk menguraikannya, merubah kembali aura diri sendiri.

Jika benar-benar kehilangan banyak darah dan harus di transfusi, disarankan sebelum Foyou melakukan transfusi darah melakukan permohonan:

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi saya XXX karena saya kehilangan banyak darah, dan mau tak mau harus menerima darah orang lain, memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi saya agar semuanya berjalan lancar.

qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ mǒu mǒu mǒu yīnwèi shīxuèguò duō ér bèi bī shū biérén de xuè, qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu yīqiè píng’ān jíxiáng.

祈求观世音菩萨保佑我某某某因为失血过多而被逼输别人的血,祈求观世音菩萨保佑一切平安吉祥。

那没办法人命要紧。输别人的血是不好但过后还是可以靠念经化解,改正过来自己的气场。

如果真的避免不了输血,建议佛友输血前,

祈求观世音菩萨保佑我某某某因为失血过多而被逼输别人的血,祈求观世音菩萨保佑一切平安吉祥。


*Permohonan mewakili Almarhum berdana dharma*

Boleh langsung bilang kepada Pu Sa

Saya XXX mewakili almarhum YYY melakukan dana dharma berapa jumlahnya untuk mencetak buku paritta.

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa menjadi saksi, bahwa pahala (Semuanya atau berapa persen) diberikan kepada almarhum YYY

Wǒ mǒu mǒu mǒu dàiwéi wáng rén mǒu mǒu mǒu zuò cái bùshī duōshǎo qián yìnshuā jīngshū. Qíqiú guānshìyīn púsà jiànzhèng jiāng zhèxiē (quánbù háishì duōshǎo%) gōngdé zhuǎn gěi wáng rén mǒu mǒu mǒu.

直接跟菩萨说我某某某代为亡人某某某做财布施多少钱印刷经书。祈求观世音菩萨见证将这些(全部还是多少%)功德转给亡人某某某。


*Permohonan bagi sx yang memiliki altar di rumah dan ada kedatangan para sx ke rumah untuk sembahyang bersama*

Pada saat Qing An, di rumah sendiri boleh sekali lagi

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi Foyou XXX ini agar dia bisa baik-baik mengikuti Guan Shi Yin Pu Sa dan Shifu melatih diri dan melatih hati, belajar Dharma dan membaca paritta, berharap dia bisa baik-baik bertobat dan membayar hutang karmanya sendiri. Hari ini bisa bersama-sama memasang dupa pertama, boleh membuat dia merasakan kewelasasihan Guan Shi Yin Pu Sa, agar dia bisa lebih cepat tercerahkan dengan ajaran Dharma.

bǎoyòu zhè wèi xīn fú yǒu mǒu mǒu mǒu kěyǐ hǎohǎo de gēnzhe guānshìyīn púsà hé shīfu xiū xīn xiūxíng, hǎo hào xué fú niànjīng, xīwàng tā kěyǐ hǎohǎo chànhuǐ hé xiāochú zìjǐ de yèzhàng. Yuàn jīntiān yīqǐ shàngtou xiāng, kěyǐ ràng tā gǎnshòu dào guānshìyīn púsà de dàcí dàbēi, kěyǐ zǎorì zhèng wù fófǎ.

可以的。请安时,Yuliana sx可以自己再跟观世音菩萨祈求保佑这位新佛友某某某可以好好的跟着观世音菩萨和师父修心修行,好好学佛念经,希望他可以好好忏悔和消除自己的业障。愿今天一起上头香,可以让他感受到观世音菩萨的大慈大悲,可以早日证悟佛法。


*Permohonan ketika Orang tua mau dioperasi*

“Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa memberkati Papa saya yang juga adalah Murid Shifu YYY, Nomor murid XXXXX, yang nanti pada tanggal xxxxx akan melakukan operasi di rumah sakit XXX,

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa memberkati agar ada dokter yang baik membantu dia melakukan operasi, memberkati agar operasinya berhasil, bisa lebih cepat sembuh, welas asih memberkati dia agar bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk melatih diri dan melatih hati mengikuti Guan Shi Yin Pu Sa dan Shifu, menyebarkan Dharma Guan Shi Yin Pu Sa XLFM.

Berharap kesehatan dia bisa pulih kembali untuk bertobat dan mengikis karmanya.

Kami tahu tanggal 2 Januari 2020 adalah hari kebesaran Buddha Sakyamuni, tetapi dokter sudah mengatur hari itu untuk melakukan operasi, jika ada yang tidak sesuai aturan, Mohon Guan Shi Yin Pu Sa, para Buddha Bodhisattva dan Bodhisattva Naga langit Pelindung Dharma memaafkan.

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa berwelas asih memberkati agar operasi papa saya berhasil.

Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ fùqīn yěshì shīfu de dìzǐ mǒu mǒu mǒu, dìzǐ zhèng hào shì xxx jiàng zài 2020 nián 1 yuè 2 rì zài xxx yīyuàn zuò shénme shǒushù, qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu tā kěyǐ yǒu hǎo de yīshēng bāng tā zuò shǒushù, bǎoyòu tā shǒushù chénggōng, zǎorì kāngfù, cíbēi jiāchí tā kěyǐ yǒu gèng duō de shíjiān lái jìxù gēnzhe guānshìyīn púsà hé shīfu xiū xīn xiūxíng, hóngyáng guānshìyīn púsà de xīnlíng fǎmén. Xīwàng tā kěyǐ yǒu jiànkāng de shēntǐ lái hǎohǎo chànhuǐ hé xiāochú zìjǐ de yèzhàng. Wǒmen zhīdào 2/1/20 shì shì jiā mó ní fó chéngdào rì, dàn yīshēng biānpái hǎo zhè yītiān dòng shǒushù, rú yǒu bùrú lǐ rú fǎ, qǐng guānshìyīn púsà hé zhū fú púsà yǔ lóng tiān hùfǎ púsà yuánliàng. Qíqiú guānshìyīn púsà dàcí dàbēi bǎoyòu fùqīn shǒushù yuánmǎn chénggōng.

祈求观世音菩萨保佑我父亲也是师父的弟子某某某,弟子证号是xxx 将在2020年1月2日在xxx医院做什么手术,祈求观世音菩萨保佑他可以有好的医生帮他做手术,保佑他手术成功,早日康复,慈悲加持他可以有更多的时间来继续跟着观世音菩萨和师父修心修行,弘扬观世音菩萨的心灵法门。希望他可以有健康的身体来好好忏悔和消除自己的业障。

我们知道2/1/20是释迦摩尼佛成道日,但医生编排好这一天动手术,如有不如理如法,请观世音菩萨和诸佛菩萨与龙天护法菩萨原谅。祈求观世音菩萨大慈大悲保佑父亲手术圆满成功。

Mohon sx⁩ pada hari ini, besok dan hari H dioperasi bisa lebih banyak membantu papa membakar XFZ.

Jika ada Paritta cadangan DBZ juga boleh dibakar esok hari. Jika tidak ada, bantu membaca paritta DBZ ketika papa masuk ruang operasi.

Mohon sebelum masuk ruang operasi, Papa sx melakukan permohonan dupa hati meminta perlindungan dari Guan Shi Yin Pu Sa.

Mohon dia juga membaca banyak paritta DBZ, JJZ dan Xiao Zai.

Jika mentalnya tidak baik, maka baca DBZ aja.

Semoga operasi Papa sx berjalan dengan lancar, lekas sembuh. Guan Shi Yin Pu Sa dan Shifu pasti akan melindungi.

如果有自修经文大悲咒也可以在明天烧送。如果没有就在父亲进手术室后助念大悲咒给父亲。请他父亲在进手术室前自己先上心香求观世音菩萨保佑。请他自己多念大悲咒,解结咒和消灾吉祥神咒。如果精神不好就只念大悲咒。

祝愿SX 爸爸手术成功,早日康复。观世音菩萨和师父一定会保佑的。


*Sembahyang di GYT ketika hari besar Buddha*

Menurut saya, Sebisa mungkin mengajak Papa Mama pergi ke GYT untuk Qing An. Agar mereka bisa dimandikan oleh Sinar Buddha, berkumpul di hari besar Buddha ini dan melakukan Qing An, akan ada banyak Buddha dan Dewa Pelindung Dharma yang datang.

Jika mereka mau, bisa setelah kembali ke rumah lalu sembahyang lagi (Maksudnya kalau dirumah saya sudah ada altar), ini akan lebih sempurna.

*Ketika pertama kali datang ke GYT*, boleh melihat ke arah Guan Shi Yin Pu Sa, lalu Gan En Guan Shi Yin Pu Sa telah melindungi saya XXX bisa membawa papa mama YYY dan ZZZ bersama-sama datang ke GYT dengan selamat dan sehat.

Lalu membaca paritta dan menunggu waktunya tiba.

Setelah selesai memberikan hormat kepada Guan Shi Yin Pu Sa dan para Buddha Bodhisattva, terlebih dahulu mengatakan ikrar yang sudah pernah diucapkan, Misalnya:

1. Kapan mulai berikrar vegetarian.
2. Juga boleh di hari imlek ini berikrar dalam setahun akan Fang Sheng berapa ekor, atau ikrar yang kamu inginkan.

Boleh melihat cara permohonan dibawah ini:

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi saya XXX bisa menggunakan kebijaksanaan Guan Shi Yin Pu Sa dan kebijaksanaan Dharma untuk menolong lebih banyak umat yang berjodoh.

Berwelas asih memberkati saya untuk memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup, terima kasih telah memberikan saya kebijaksanaan yang lebih sempurna, bisa lebih sesuai aturan, bisa lebih sempurna untuk menguraikan setiap masalah dan melakukan semua PR dan Misi tujuan hidup saya yang sudah Guan Shi Yin Pu Sa atur untuk saya di kehidupan dunia manusia ini, membantu saya agar saya bisa lebih tenang mengikuti Guan Shi Yin Pu Sa dan Shifu Hong Fa dan membantu sesama, membantu acara Seminar Dharma Shifu.

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa memberkati Mama saya XXX dan Papa Saya YYY dengan kesehatan, kedamaian dan kesejahteraan. Agar saya selanjutnya bisa dengan tenang mengikuti Guan Shi Yin Pu Sa dan Shifu melatih diri dan melatih hati menyebarkan Dharma Guan Shi Yin Pu Sa XLFM, Guang Du You Yuan.
Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ mǒu mǒu mǒu kěyǐ yòng guānshìyīn púsà de zhìhuì hé fófǎ de zhìhuì lái jiù dù gèng duō de yǒuyuán zhòngshēng. Cíbēi jiāchí wǒ yǒu zúgòu de néngliàng hé gōnglì, ēncì wǒ yǒu gèng yuán róng de zhìhuì, gèng rú lǐ rú fǎ, gèng yuánmǎn lái huàjiě hé zuò hǎo guānshìyīn púsà ānpái wǒ zài rénjiān de gōngkè hé shǐmìng, bāngzhù wǒ kěyǐ wú hòugùzhīyōu de gēnzhe guānshìyīn púsà hé shīfu hóngfǎ lìshēng, zhù yuán shīfu de fǎ huì. Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ mǔqīn mǒu mǒu mǒu hé fùqīn mǒu mǒu mǒu shēntǐ jiànkāng, píng’ān jíxiáng. Ràng wǒ kěyǐ wú hòugùzhīyōu hǎohǎo de gēnzhe guānshìyīn púsà hé shīfu xiū xīn xiūxíng hóngyáng guānshìyīn púsà de xīnlíng fǎmén, guǎngdù yǒuyuán.

Setelah selesai Gan En kepada Pu Sa, boleh membaca Di Zi Shou Ze dan Hong Fa Du Ren Shou Ze.

Lalu pulang ke rumah dan Qing An lagi.

*Kalau mama mau, juga boleh berikrar dalam setahun melepaskan berapa ekor ikan.

对不起,现在回复您。

我觉得您还是保持大日子带着父母去观音堂集体请安。让他们可以沐浴佛光,这些大日子集体请安会有很多菩萨和护法神下来的。

如果他们愿意回到家再上香请安更圆满。

一到观音堂可以先看着观世音菩萨,先感恩观世音菩萨保佑我某某某可以带着父母某某某一起平安健康的来观音堂集体请安。

然后好好念经。等吉时

向观世音菩萨和诸佛菩萨请安后,先讲自己许过的愿,如:几时开始许愿吃素

也可以在农历新年初一许愿一年内放生数量 或 任何您想许的愿

参考一下祈求词:

祈求观世音菩萨保佑我某某某可以用观世音菩萨的智慧和佛法的智慧来救度更多的有缘众生。慈悲加持我有足够的能量和功力,恩赐我有更圆融的智慧,更如理如法,更圆满来化解和做好观世音菩萨安排我在人间的功课和使命,帮助我可以无后顾之忧的跟着观世音菩萨和师父弘法利生,助缘师父的法会。

祈求观世音菩萨保佑我母亲某某某和父亲某某某身体健康,平安吉祥。让我可以无后顾之忧好好的跟着观世音菩萨和师父修心修行弘扬观世音菩萨的心灵法门,广度有缘。

感恩菩萨后,可以念弟子守则和弘法度人守则。

然后回家请安

* 如果妈妈愿意也可以许愿一年内放生数量


*Jika mau temenin orang lain ke vihara laon, disarankan sebelum pergi memohon perlindungan kepada Guan Shi Yin Pu Sa:*

“Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi saya XXX menemani suami ke vihara itu, agar saya jangan sampai menerima aura yang tidak baik.

Mohon Guan Shi Yin Pu Sa melindungi agar semua orang memikul karmanya masing-masing.”

Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ péi xiānshēng qù nà jiān miào, bù huì shòudào bù hǎo de qì chǎng yǐngxiǎng. Qǐng guānshìyīn púsà bǎoyòu ràng zhòngshēng gèzì de yè gèzì bèi.


*Cara permohonan agar suami istri bisa melatih diri bersama*

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa dan Nan Jing Pu Sa melindungi Suami agar dia bisa lebih cepat menjalin jodoh Buddha dengan Guan Shi Yin Pu Sa, agar kami suami istri bisa melatih diri bersama di XLFM, agar dia lebih cepat bertobat dan mengikis karmanya.

duō qiú guānshìyīn púsà hé nánjīng púsà bǎoyòu xiānshēng kěyǐ zǎorì yǔ guānshìyīn púsà jiē shàng fú yuán, ràng wǒmen fūqī kěyǐ zǎorì fūqī shuāngxiū xīnlíng fǎmén, ràng tā kěyǐ zǎorì chànhuǐ hé xiāochú yèzhàng


*Cara permohonan perlindungan kepada Guan Di Pu Sa*

Memohon kepada Guan Di Pu Sa melindungi saya XXX memberkati saya dengan kemampuan dan kekuatan, membantu saya menghilangkan semua rintangan setan.

qiú guān dì púsà bǎoyòu wǒ mǒu mǒu mǒu jiāchí wǒ de néngliàng hé gōnglì, bāngzhù wǒ qùchú suǒyǒu de mózhàng.
mery sx可以参考您的方法和说法去应对她先生。当然我们以身作则让他知道学正法学佛法后的待人处事就是要越来越好的。

好好给自己念小房子和加强自己的能量和功力,先自保!如果有帮先生送小房子就以念自存小房子的方式结缘小房子给先生。

如果mery sx真的陪先生去那里,就建议去之前求观世音菩萨保佑:祈求观世音菩萨保佑我陪先生去那间庙,不会受到不好的气场影响。请观世音菩萨保佑让众生各自的业各自背。

mery sx可以在观音堂的时候,多求观世音菩萨和南京菩萨保佑先生可以早日与观世音菩萨接上佛缘,让我们夫妻可以早日夫妻双修心灵法门,让他可以早日忏悔和消除业障

mery sx在观音堂多求关帝菩萨保佑我某某某加持我的能量和功力,帮助我去除所有的魔障。


Permohonan:

*Mohon kepada Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa memberkati dan melindungi, Hari ini saya demi Jiu Du Zhong Sheng, Belajar Guan Shi Yin Pu Sa Qian Shou Qian Yan Jiu Du Zhong Sheng, Maka dari itu saya disini melakukan kesaksian,*

*Mohon Guan Shi Yin Pu Sa memberkati saya, melindungi saya agar apa yang saya sampaikan bisa dirubah menjadi Gong De*

Qǐng dàcí dàbēi guānshìyīn púsà bǎoyòu, wǒ jīntiān wèile dù zhòngshēng, xuéxí guānshìyīn púsà qiān shǒu qiān yǎn jiù dù zhòngshēng, suǒyǐ wǒ xiànshēnshuōfǎ, qǐng guānshìyīn púsà gěi wǒ jiāchí, bǎoyòu wǒ nénggòu bǎ jīntiān zhège hóngfǎ zhuǎn wèi gōngdé.

请大慈大悲观世音菩萨保佑,我今天为了度众生,学习观世音菩萨千手千眼救度众生,所以我现身说法,请观世音菩萨给我加持,保佑我能够把今天这个弘法转为功德。