Paritta 《Sheng Wu Liang Shou Jue Ding Guang Ming Wang Tuo Luo Ni》dan paritta 《Gong De Bao Shan Shen Zhou》

*Paritta 《Sheng Wu Liang Shou Jue Ding Guang Ming Wang Tuo Luo Ni》*,

Bagi orang yang setulus hati membaca paritta ini bisa mengikis karma orang yang berumur pendek, memperpanjang umur dan kesejahteraan, dan pencapaian Bodhi, lebih cepat menjadi seorang Buddha.

Paritta ini adalah untuk memperpanjang umur, boleh dibaca untuk orang tua yang memohon untuk memperpanjang umur, jika di dalam nasib mengalami rintangan besar, penyakit berat dan ingin memperpanjang umur.

Jika dibutuhkan, setiap hari boleh membaca 21x, 27x atau 49x, boleh membaca pagi dan malam.

Sebelum membaca boleh melakukan permohonan

*”Memohon kepada Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa melindungi saya XXX (Sebut nama diri sendiri) terhindar dari bencana dan memperpanjang umur.”*

“Qǐng dàcí dàbēi guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ XXX(nín de míngzì) xiāo zāi yánshòu”

“请大慈大悲观世音菩萨保佑我XXX(您的名字)消灾延寿”

*《圣无量寿决定光明王陀罗尼》* 诚心持诵此咒能使众生消除短命夭折,增寿吉祥,速证菩提,早日成佛。此经咒是延寿的经,可用于老年人求寿、命里有大关劫、重病之后需要延寿等。

需要时,每天念21遍、27遍或49遍,白天晚上都可念。

念之前要祈求“请大慈大悲观世音菩萨保佑我XXX(您的名字)消灾延寿”。


*Paritta 《Gong De Bao Shan Shen Zhou》*

Boleh membaca paritta ini ketika melakukan perbuatan baik, setiap tanggal 1 dan 15 lunar, atau setiap hari besar Pu Sa atau hari pertama Imlek.

Cara permohonan:

Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa melindungi saya XXX agar semua *Shan Shi* (semua perbuatan baik) saya dirubah menjadi *Gong De* (pahala), membantu saya untuk menyimpan semua Gong De ini.”

*Qíqiú guānshìyīn púsà bǎoyòu wǒ suǒ zuò de yīqiè shànshì zhuǎn chénggōngdé, bāngzhù wǒ jīcún gōng dé*

祈求观世音菩萨保佑我所做的一切善事转成功德,帮助我积存功德.

*Keterangan:*
1. Hari besar Pu Sa seperti: Semua hari besar kelahiran Buddha Bodhisattva, hari penerangan sempurna, hari menjadi seorang Biksu, boleh membaca semua ini.

2. Jumlah parittanya dibaca sesuai berapa banyak perbuatan baik kamu, boleh membaca 49x jika mau.

3. Yang dimaksud “Membantu menyimpan Gong De” disini adalah menyimpan Pahala-nya terlebih dahulu, dan jangan dipakai.