Wenda20180914 01:03:35
*[Membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk orang lain harus disertai dengan XFZ]*

Telp Wanita: Dulu ada wejangan di acara radio, setiap hari membacakan 1x paritta Li Fo Da Chan Hui Wen bisa memberikan hasil yang baik.

Ingin bertanya Shifu, jika membantu membacakan 1x paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk anggota keluarga, apakah perlu disertai dengan XFZ? Apakan akan lebih baik?

Master: Jika membacanya setiap hari, setiap hari 1-2 lembar, tidak ada masalah.

Telp: Jika tidak disertai dengan XFZ, maka akan mengaktifkan karmanya kan?

Master: Benar.

Wenda20180914   01:03:35
为家人念礼佛大忏悔文需定期配小房子
女听众:之前节目开示,每天为家人念诵1遍礼佛大忏悔文效果会很好。请问师父,如果每天为家人念诵1遍礼佛大忏悔文,需要定期配送小房子吗?怎样配送比较好?
台长答:每天念,小房子一天1张、2张都没问题的(如果不配会激活业障,对吧?)对啊。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=33865&t=1576490894609


 

Wenda20140704 01:03:45
[Membantu membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk orang lain, apakah akan mengaktifkan karmanya sendiri]

Telp Wanita: Membantu anggota keluarga membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen, misalnya PR kita setiap hari 5x Li Fo Da Chan Hui Wen, Shifu mengatakan juga harus membacakan 5x untuk anggota keluarga, jika jumlahkan akan menjadi 10x. Jika membantu membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk anggota keluarga seperti ini, apakah akan dengan mudah mengaktifkan karma diri sendiri?

Master: Membantu membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk anggota keluarga, sangat mudah mengaktifkan karma anggota keluarga.

Telp: *Jadi, disaat kita membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen, juga harus disertai dengan membakar XFZ?*

Master: Kalau seperti itu boleh.

wenda20140704  01:03:45
为家人念礼佛大忏悔文会激活自己的业障吗
女听众:为家人念礼佛大忏悔文,比如说我们的功课是每天念5遍礼佛大忏悔文,师父说家人也要念5遍,加起来一共是10遍。这样帮家人念礼佛大忏悔文的话,我们的业障会不会容易激活呢?
台长答:给家里人念礼佛大忏悔文,非常容易激活家人的业障(我们给他们念的同时,也会给他们烧小房子)那就可以了。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=696&t=1576491307689


 

Shuohua20140214 07:11
*[Permasalahan menganai membantu membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk anggota keluarga yang tidak percaya kepada Buddha]*

Telp Wanita: Tanggal 1 dan 15 lunar atau hari-hari besar Buddha, apakah boleh membantu membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk anggota keluarga yang tidak percaya kepada Buddha?

Master: Sudah pasti boleh membacanya.

Telp: Membantu membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk anggota keluarga yang tidak percaya kepada Buddha apakah akan memikul karma?

Master: Pasti akan ada memikul karmanya, perbedaannya hanya di banyak sedikit karma yang kamu pikul.

Jika dia tidak menentang kamu, maka akan memikulnya sedikit;

Jika dia menentang, maka kamu akan memikul karmanya lebih banyak.

shuohua20140214 07:11
帮不信佛的家人念礼佛大忏悔文的问题
女听众:初一、十五或者佛诞日能否帮还不信佛的家人念礼佛大忏悔文?

台长答:当然可以念(帮家里不信佛的人念会不会背业?)背业一定会,背多背少的问题。如果他不反对你就可能背得少一点;他还反对的你就背得多了。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=4131&t=1576491592489


 

Wenda20120720 10:56
*[Pertanyaan mengenai membantu anggota keluarga membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen]*

Telp Wanita: Mohon Master Lu memberikan wejangan: Agar anggota keluarga percaya, membaca paritta, Jika setiap hari membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen 3x, apakah akan mengaktifkan karmanya jika membacanya terlalu banyak?

Master: Pasti ada, jika kamu bersikeras terus menerus membacakan paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk dia, kamu sedang membantu dia mengikis karma buruknya,

*Pertama, Ada kemungkinan arwah yang berada di tubuh dia akan menghampiri ke tubuh kamu;*

*Kedua, kamu membacakan begitu banyak paritta untuk dia, mungkin kesehatan dia akan semakin menurun, karena bisa mengaktifkan karma buruk dia.*

Telp: Oh, jadi bagi orang yang tidak percaya, maka pasti ada arwah di tubuh dia.

Master: Bagi orang yang tidak percaya juga memiliki bencana dan kesusahannta, Begitu pula dengan orang yang percaya kepada Buddha.

*Perbedaannya, ketika timbul masalah dan kesusahan, orang yang percaya kepada Buddha bisa menguraikannya, apakah orang yang tidak percaya kepada Buddha tidak akan memiliki bencana dan kesusahannya?* Saya rasa kamu harus membaca paritta Xin Jing lebih baik lagi.

Telp: Master Lu pernah berkata beberapa kali, setiap hari saya membaca paritta Xin Jing 27x.

Master: Sekarang sudah membacanya belum?

Telp: Sudah, dulu Anda berkata 21x, kemudian Anda berkata tidak cukup, harus 27x, sekarang saya membaca 27x.
wenda20120720 10:56
关于帮家人念礼佛大忏悔文的问题
女听众:请卢台长开示:想要让家人相信、念经,如果每天给他念3遍礼佛大忏悔文,念得太多会不会激活?

台长答:会有的,如果你拼命的给他念礼佛大忏悔文,你在帮他消孽障,第一、有可能他的灵性到你身上;第二你给他这么多念,他有可能身体更不好,因为会激活孽障(噢,就是不信佛,肯定是身上有灵性)

不信佛的人也会有灾有难,信佛的人也会有灾有难,只不过信佛的人在有灾有难的时候能够化解,不信佛的人就没灾没难啦?我看你要好好念心经了(卢台长说过很多次,我每天要念27遍的心经)现在念了没有啊?(念了,之前你说21遍,后来你又说不行,要27遍,所以我就念27遍)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=13085&t=1576492386710


 

Wenda20121116 48:03
*[Permasalahan mengenai pembacaan paritta bagi anggota keluarga]*

Telp Wanita: Saya ingin mama saya membaca XFZ atau Li Fo Da Chan Hui Wen, mana yang lebih baik?

Master: Jika aura mama kamu tidak baik, kesehatannya tidak baik, lebih baik dia membaca Li Fo Da Chan Hui Wen;

Jika menyarankan dia untuk membaca XFZ, sebelum dia selesai membaca XFZ, besar kemungkinan akan mempengaruhi aura mama kamu.

Telp: Sudah mengerti, dia sendiri yang membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen, saya yang membantu membacakan XFZ untuk dia.

Master: Benar.

wenda20121116 48:03
有关家人念经的问题
女听众:我想让妈妈念小房子和礼佛大忏悔文中的一种,哪种好一些呢?

台长答:如果你妈妈气场不好、身体不好的话,你还是让她念礼佛大忏悔文;如果让她念小房子的话,在小房子完成之前,非常有可能影响她的气场(明白了,她自己念礼佛大忏悔文,小房子我给她念)对。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=10618&t=1576492702785


 

Wenda20180225A 32:40
*[Bagaimana permohonan membantu anggota keluarga untuk membakar paritta cadangan Li Fo Da Chan Hui Wen]*

Telp Wanita: Master dulu pernah mengatakan, paritta cadangan Li Fo Da Chan Hui Wen hanya boleh dibakar untuk diri sendiri, kemudian juga memberikan wejangan boleh memberikannya kepada anggota keluarga, maksudnya *kami boleh membacakannya lalu membakarnya untuk keluarga, tetapi akan memikul karmanya.*

Saya ingin mengkonfirmasinya sekali lagi kepada Shifu, apakah kami boleh membantu paritta cadangan Li Fo Da Chan Hui Wen kepada anggota keluarga?

Master: Boleh membakarnya, asalkan kamu harus mengatakannya dengan jelas:

*”Guan Shi Yin Pu Sa yang welas asih, saya memberikan 1 lembar paritta cadangan Li Fo Da Chan Hui Wen kepada mama saya YYY, yang totalnya berapa kali, mohon Guan Shi Yin Pu Sa berwelas asih kepada Mama saya agar bisa mengikis karmanya, menambah kekuatan baginya.”*
“Guānshìyīn púsà cíbēi, wǒ gěi wǒ māmā mǒu mǒu mǒu shāo yī zhāng lǐfó dà chànhuǐ wén de zìxiū jīng wén, yīgòng duōshǎo biàn, qǐng guānshìyīn púsà cíbēi wǒ māmā nénggòu xiāochú yèzhàng, zēngjiā néngliàng.”

“观世音菩萨慈悲,我给我妈妈某某某烧一张礼佛大忏悔文的自修经文,一共多少遍,请观世音菩萨慈悲我妈妈能够消除业障,增加能量。”

Jika kamu membakarnya seperti itu, karena kamu terlebih dahulu mengatakan hal ini, maka kamu tidak akan memikul karmanya.

Wenda20180225A 32:40
为家人烧自修经文礼佛大忏悔文时如何祈求
女听众:您曾经说过,礼佛大忏悔文的自修经文我们只能自己给自己烧,后来也开示过一次说可以给家里人烧,就是我们自己念了烧给家人,但是会背业。想再和师父确认一下,我们自己念的礼佛大忏悔能不能给家人烧?

台长答:可以烧,只是你要讲清楚:“观世音菩萨慈悲,我给我妈妈某某某烧一张礼佛大忏悔文的自修经文,一共多少遍,请观世音菩萨慈悲我妈妈能够消除业障,增加能量。”你这样烧下去的话,因为你讲过了只烧这么多,所以你就不会背业了。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=30731&t=1576493166246

👆🏻Menggunakan paritta cadangan Li Fo Da Chan Hui Wen hanya dalam kondisi gawat atau darurat. Jika tidak, dikhawatirkan sx terlalu banyak membacakan paritta Li Fo untuk papa sx, lalu tidak memiliki cukup waktu untuk membaca XFZ, dan sx juga tidak memiliki kekuatan yang cukup..
👆🏻除非情况紧急就用自修礼佛大忏悔文。不然我担心佛友这样帮父亲念太多礼佛,小房子跟不上,佛友会受不住….