Tanya: Tidak boleh membaca XFZ cadangan setelah jam 10 malam kan?

Master: Boleh membaca paritta Da Bei Zhou untuk XFZ Cadangan, dan lebih berhati-hati dalam pembacaan paritta Wang Sheng Zhou dan Xin Jing, boleh membaca paritta Qi Fo Mie Zui Zhen Yan.

Telp: Jadi, boleh membaca semua paritta jika sudah menuliskan nama penerima dan paritta cadangan;

Tetapi jika belum menulis nama penerima di XFZ cadangan, maka untuk pembacaan Xin Jing dan Wang Shen Zhou kembali kepada kekuatan dari si pembaca itu yah?

Master: Benar.

Telp: Jika disaat saya membaca dan tidak merasakan apapun, berarti saya boleh meneruskan pembacaannya? Dan paling baik sebelum jam 12 malam.

Master: Boleh.

Wenda20121104B 16:01 晚上十点以后是否能念自存小房子
听众:晚上十点钟以后如果念自存小房子是不能念的是吧?
台 长:自存小房子大悲咒可以念,心经跟往生咒念的时候要当心一点,七佛灭罪真言也可以(如果是写了敬赠某某某的要经者的话,自存经文都可以念;如果是自存小 房子没有写敬赠处内容的话,念心经和往生咒要看个人功力是吧?)对(如果说我念的话没有什么不适的感觉,就可以念下去是吧?最好是十二点之前)可以。