Telp pria: Shifu, jika pada malam hari kami sedang mengemudi, jika di dalam mobil memasang lagu 《Bǎirén héchàng dàbēi zhòu》, apakah boleh membaca paritta Xin Jing dan Wang Sheng Zhou?

Master: Boleh.

wenda20160122  33:02  
晚上十点前在车里放百人合唱大悲咒,可以念往生咒和心经吗
男听众:师父,我们晚上开车时,十点之前在车里放百人合唱大悲咒,是否可以念心经和往生咒呢?
台长答:可以。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=21892&t=1549118365923